Ventanas Sobre El Atlántico:estados Unidos España Durante El Postfranquismo (1975 2008)

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Ventanas Sobre El Atlántico:estados Unidos España Durante El Postfranquismo (1975 2008)

Aquest volum examina algunes de les representacions, interaccions i relacions que shan produït entre Espanya i Estats Units des de 1975 fins a 2008 en els camps de la literatura, el cinema, la política, la historiografia, els estudis culturals i la música. Aquest nou estudi interdisciplinari té entre els seus objectius la creació de diàlegs, lobertura de noves perspectives, la promoció de debats no només sobre les cultures espanyola i nord-americana sinó també de les premisses, mètodes i vies danàlisi acadèmica de les mateixes. sinclouen ací assajos dinvestigació i textos breus de caràcter testimonial en alguns casos, ficcional, en els que una varietat de notables escriptors, artistes i intel·lectuals espanyols comparteixen impressions, reflexions, valoracions, i fins i tot anècdotes personals sobre els Estats Units i la cultura nord-americana.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?