Usos Educatius D ́internet

Autores del Libro:


Resumen del Libro:


libro Usos Educatius D ́internet

Definim la xarxa dInternet com un conjunt dordinadors que es connecten entre ells a nivell mundial, la qual cosa permet, per una banda una comunicació eficaç a qualsevol nivell geogràfic i per altra, oferir un volum dinformació en diferents formats i amb continguts de diferents tipus. Totes aquestes característiques, així com les funcions que ens presenta la gran teranyina dInternet poden ésser útils per recolzar el procés densenyament-aprenentatge del professorat. Per tot això, Internet es converteix en font dassoliment de coneixements, mitjà de comunicació i suport didàctic per a lensenyament. Aquest manual vol ser una guia bàsica i pràctica per als docents sobre els usos dInternet a lEducació, els criteris davaluació despais Web, la integració de les noves tecnologies dins del desenvolupament curricular i sobre els beneficis i els riscos de lús de la Xarxa.


Formatos Disponibles: PDF / EPUB

Opciones de descarga:

Si deseas obtener una copia del libro puedes usar alguna de las siguientes opciones de descarga:

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?