Ciutadans Del Món

Ser i sentir-se ciutadans del món significa que pel civisme de la globalitat sentim i actuem convençuts de que, efectivament, el nostre món és el món . Potser un dia o altre serà reconegut que la grandesa de les nacions ?amb estat propi o sense? consisteix en fer extensiva en el mateix grau a tot el món i a tota la Humanitat la seva preocupació i la seva actuació a favor de lexercici i respecte dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culuturals que emanen de la Declaració Universal del Drets Humans.

¿Te has leído el Libro? ¿Qué te ha parecido?